Bush Poetry I (Study) by artist Robyn Pedley @bobbiepgallery